Reason spol. s r.o.

Dotační, stavební a správní poradenství na klíč

Již více než 10 let poskytujeme svým klientům komplexní dotační servis při zpracování projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu České republiky, z fondů Evropské unie, příp. i z jiných zdrojů. Současně působíme jako odborný dozor při jejich realizaci a zabezpečujeme zpracování zadávacích řízení. Naše společnost spolupracuje především s městy a obcemi, nicméně věnujeme se též záměrům podnikatelských subjektů, občanských sdružení či zemědělců. Naší doménou jsou investiční akce z oblasti životního prostředí. V sekci Aktuality pravidelně upozorňujeme na důležité informace, termíny výzev a uzávěrek aktuálních programů pro dotační podpory. Bližší informace o projektech, na jejichž realizaci jsme se podíleli, naleznete v sekci Reference.

Jestliže máte zájem o osobní konzultaci Vašeho projektového záměru ZDARMA, kontaktujte nás na tel. +420 568 423 477 nebo na e-mailové adrese info@reasonsro.cz a sjednejte si ještě dnes!

Reference

Aktuality

Březen
11
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2024

Kraj Vysočina opět podpoří zpracování projektových dokumentací k zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi nebo suchem.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 26.3.2024

Předpokládaný termín podávání žádostí: 29.4. – 20.5.2024

Celková alokace: 13 000 000 Kč

Podprogram A: 2 000 000 Kč

Podprogram B: 9 000 000 Kč

Podprogram C: 2 000 000 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Na zpracování projektových dokumentací v následujících podprogramech:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou – projektové dokumentace (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou – výstavbu nebo intenzifikaci vodovodů včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty, apod.).
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod – projektové dokumentace (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod – výstavbu nebo intenzifikaci stokových (kanalizačních) systémů odvádějících odpadní vody (pouze v případě, že bude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace), výstavbu nebo intenzifikaci ČOV nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství na ČOV, soustavy domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“).
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem projektové dokumentace (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo řešící zadržení vody v krajině (výstavba nebo úprava vodních děl sloužící povodňové ochraně, výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, zvýšení bezpečnosti stávajících vodních nádrží, úprava koryt vodních toků, zvýšení retenční schopnosti krajiny, hospodaření se srážkovou vodou).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění žadatelé jsou:

 • Právnická osoba – nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s., zapsaný spolek, ústav,…)
 • Právnická osoba – obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
 • Právnická osoba – svazek obcí
 • Právnická osoba – obec 

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.

Maximální výše dotace požadované na jeden projekt v podprogramu A a C je 400 000 Kč, v podprogramu B je 500 000 Kč.

Bližší informace je možné získat na webu Kraje Vysočina – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým

Únor
5
Výzva č. 5/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu

Stále je možné podávat žádosti do výzvy č. 5/2023 Adaptace ekosystémů na změnu klimatu, kterou vyhlásilo Minis­terstvo životního prostředí. Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření. Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Podání žádostí: 7.6.2023 – 30.6.2024

Alokace: 100 000 0­00 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami této výzvy:

 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
 • Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti
 • Vytváření a obnova tůní (mokřadů)
 • Malé vodní nádrže
 • Realizace protipovodňových opatření

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje

VÝŠE DOTACE

Maximální míra podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 5 mil. Kč bez DPH.

Bližší informace je možno získat na webu NPŽP – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.