Žirovnice, odkanalizování městské části Babory

Žirovnice, odkanalizování městské části Babory

Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace městské části Babory v Žirovnici byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_20170914_081810 IMG_20170810_103705 IMG_20170620_102027