Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Naše společnost se na projektu dále podílí manažerským řízením realizace projektu.

P1000474 IMG_20180809_091943 P1000007