Reason spol. s r.o.

Dotační, stavební a správní poradenství na klíč

Již více než 10 let poskytujeme svým klientům komplexní dotační servis při zpracování projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu České republiky, z fondů Evropské unie, příp. i z jiných zdrojů. Současně působíme jako odborný dozor při jejich realizaci a zabezpečujeme zpracování zadávacích řízení. Naše společnost spolupracuje především s městy a obcemi, nicméně věnujeme se též záměrům podnikatelských subjektů, občanských sdružení či zemědělců. Naší doménou jsou investiční akce z oblasti životního prostředí. V sekci Aktuality pravidelně upozorňujeme na důležité informace, termíny výzev a uzávěrek aktuálních programů pro dotační podpory. Bližší informace o projektech, na jejichž realizaci jsme se podíleli, naleznete v sekci Reference.

Jestliže máte zájem o osobní konzultaci Vašeho projektového záměru ZDARMA, kontaktujte nás na tel. +420 568 423 477 nebo na e-mailové adrese info@reasonsro.cz a sjednejte si ještě dnes!

Reference

Aktuality

Září
5
Zjednodušení pravidel pro dotace na ochranu přírody v PO 4!

Dne 29. 8. 2019 došlo ze strany poskytovatele dotace ke změnám, které týkají prioritní osy 4 OPŽP 2014+, a to především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4). Úpravy pravidel umožní zejména jednodušší obnovu a budování přírodě blízkých vodních prvků či výsadbu nektarodárných a pylodárných bylin. Novinky se týkají především způsobilosti výdajů, samotná podporovaná opatření se nemění. Ddochází však k navýšení podpory pro aktivitu 4.2.4 „Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů“, a to na 100 % celkových způsobilých výdajů. Upraveny jsou rovněž podmínky pro obnovu či zakládání větrolamů na pozemcích určených k plnění funkce lesa („PUPFL“), které jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou). U těchto větrolamů je nyní možné financovat i povinné procentuální zastoupení melioračně zpevňujících dřevin, nikoli pouze výsadby nad jeho rámec. Ke způsobilým žadatelům ve specifickém cíli 4.3 nově přibyl Státní pozemkový úřad.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
27
Zvěřejněna nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory!

S účinností od 27. srpna 2019 došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020. Mezi nejpodstatnější z nich patří doplnění způsobilosti žadatele týkající se svěřenských fondů, povinnosti vyplnění finanční části modulu CBA spolu s výjimkami, na které se tato povinnost nevztahuje a upřesnění pravidel způsobilosti výdajů ve vztahu k zamezení dvojího financování.

Aktuální verze je dostupná zde!

Tým REASON spol. s r.o.