Reason spol. s r.o.

Dotační, stavební a správní poradenství na klíč

Již více než 10 let poskytujeme svým klientům komplexní dotační servis při zpracování projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu České republiky, z fondů Evropské unie, příp. i z jiných zdrojů. Současně působíme jako odborný dozor při jejich realizaci a zabezpečujeme zpracování zadávacích řízení. Naše společnost spolupracuje především s městy a obcemi, nicméně věnujeme se též záměrům podnikatelských subjektů, občanských sdružení či zemědělců. Naší doménou jsou investiční akce z oblasti životního prostředí. V sekci Aktuality pravidelně upozorňujeme na důležité informace, termíny výzev a uzávěrek aktuálních programů pro dotační podpory. Bližší informace o projektech, na jejichž realizaci jsme se podíleli, naleznete v sekci Reference.

Jestliže máte zájem o osobní konzultaci Vašeho projektového záměru ZDARMA, kontaktujte nás na tel. +420 568 423 477 nebo na e-mailové adrese info@reasonsro.cz a sjednejte si ještě dnes!

Reference

Aktuality

Srpen
4
Mimořádné výzvy č. 156 a 157 OPŽP 2014 -2020

Státní fond životního prostředí informuje o nových výzvách OPŽP 2014 – 2020.

156. výzva – průběžná, SC 4.3

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

  • vytváření a obnovu vodních prvků s ekostabilizační funkcí. V rámci této aktivity budou akceptovány pouze projekty na vytváření a obnovu malých vodních nádrží nevyplývající z plánů dílčích povodí a ležící většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.

Výše podpory: maximálně 60% celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40%.

157. výzva – průběžná, SC 4.4

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Výše podpory maximálně 60% celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40%. 

Výzvy budou průběžné, čím dříve bude žádost podána, tím má větší šanci získat podporu.

Prosinec
9
Přispíváme ke zlepšení životního prostředí díky dotaci z OP PIK!

Naše společnost pořídila v rámci realizace projektu Zavedení inovativní technologie v oblasti elektromobility ve společnosti REASON spol. s r.o., reg. č. CZ.01.3.14/0­.0/0.0/19_252/00­19857, elektro­mobil zn. Tesla model 3 Long Range, kterým nahradila jedno z vozidel kategorie M1 na spalovací motor. Dále jsme instalovali neveřejnou nabíjecí stanici zn. Tesla WallConnector 7,5m. Cílem této akce byla zejména redukce emisí (tj. spalin a hluku), dále zvýšení konkurenceschop­nosti malého podniku a kapacity poskytovaných služeb v oblasti stavebnictví, redukce provozních nákladů společnosti a zefektivnění pracovního procesu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Tým REASON spol. s r.o.