Aktuality

2019

Září
5
Zjednodušení pravidel pro dotace na ochranu přírody v PO 4!

Dne 29. 8. 2019 došlo ze strany poskytovatele dotace ke změnám, které týkají prioritní osy 4 OPŽP 2014+, a to především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4). Úpravy pravidel umožní zejména jednodušší obnovu a budování přírodě blízkých vodních prvků či výsadbu nektarodárných a pylodárných bylin. Novinky se týkají především způsobilosti výdajů, samotná podporovaná opatření se nemění. Ddochází však k navýšení podpory pro aktivitu 4.2.4 „Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů“, a to na 100 % celkových způsobilých výdajů. Upraveny jsou rovněž podmínky pro obnovu či zakládání větrolamů na pozemcích určených k plnění funkce lesa („PUPFL“), které jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou). U těchto větrolamů je nyní možné financovat i povinné procentuální zastoupení melioračně zpevňujících dřevin, nikoli pouze výsadby nad jeho rámec. Ke způsobilým žadatelům ve specifickém cíli 4.3 nově přibyl Státní pozemkový úřad.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
27
Zvěřejněna nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory!

S účinností od 27. srpna 2019 došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020. Mezi nejpodstatnější z nich patří doplnění způsobilosti žadatele týkající se svěřenských fondů, povinnosti vyplnění finanční části modulu CBA spolu s výjimkami, na které se tato povinnost nevztahuje a upřesnění pravidel způsobilosti výdajů ve vztahu k zamezení dvojího financování.

Aktuální verze je dostupná zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
12
Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z OPŽP!

Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Z OPŽP 2014+ uvolní na odpadové hospodářství 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na skládkách. Jedná se o jednu z posledních šancí získat finanční injekci na odpadové hospodářství v aktuálním programovém období. Z dotace mohou žadatelé uhradit až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Zájemci se mohou o dotace ucházet již od 2. září 2019. Příjem žádostí běží u výzvy číslo 126 pro sběrné dvory, třídění, recyklaci a využití odpadu do 3. února 2020. U výzvy číslo 134 zaměřené na zdravotnický odpad potrvá příjem žádostí až do 1. září 2020. 

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte! 

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
31
Další aktualizace harmonogramu výzev na rok 2019!

S platností od 31. 7. 2019 došlo k další aktualizaci harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Změna spočívá v upravení termínu vyhlášení výzev č. 126 a 134 z 1. na 9. srpna 2019.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
2
Do obcí míří z MŽP další 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu!

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu SFŽP ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Poté, co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky z OPŽP 2014+, uvolňuje rezort MŽP další finance na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vodNárodního programu Životní prostředí. Nastavení nové dotační výzvy přímo navazuje na podmínky poskytování dotací z OPŽP 2014+. Dotace pomůže žadateli uhradit 63,75 % z celkových výdajů na projekt. Žádat je možné na dostavbu vodovodů a kanalizací buď samostatně, nebo i v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury. Výzva je koncipována jako jednokolová soutěžní, kdy pro přidělení dotace není rozhodující čas podání, ale kvalita projektu. Schválené projekty musí být realizovány do konce roku 2024. Stejně tak zůstává nadále otevřena i nabídka podpory na průzkum, vyhledávání a budování zdrojů pitné vody, kde dáváme důraz zejména na rychlá a méně nákladná opatření především v menších obcích.

Na přípravu žádostí a projektů mají obce 4 měsíce, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. listopadu 2019 a bude uzavřen 31. ledna 2020.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte! 

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
1
Další aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+!

SFŽP ČR informoval o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014–2020 s účinností od 1. 7. 2019. Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější patří nastavení způsobilosti žadatele s právní formou s.r.o., která je v případě tzv. kmenových listů podmíněna identifikováním vlastnické struktury. Dále se jedná o úpravu vlastnictví předmětu podpory pro specifické cíle 5.1 a 5.3 a doplnění podporovaných aktivit u specifického cíle 1.3 a prioritní osy 4, úpravu kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 3.2, požadavků na předkládané dokumenty, pravidel pro monitorovací návštěvy a evidenci externích kontrol v IS KP14+. V kapitole D dále došlo k úpravě povinností příjemců v rámci povinné publicity a pro modul CBA. V neposlední řadě přibylo mezi povinné přílohy pro vydání právního aktu Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, které dokládá žadatel podle zákona o registru smluv ke všem smlouvám/objed­návkám a jejich dodatkům, které byly uzavřené od 1. 7. 2016 a jejichž hodnota plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

Aktuální verze je dostupná zde.

Tým REASON spol. s r.o.

Červen
28
Došlo k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019!

Dne 28. 6. 2019 proběhla aktualizace harmonogramu výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+.

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Květen
23
Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace z OPŽP!

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Další dotace z OPŽP přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. K dispozici je 150 milionů korun. Státní podniky a příspěvkové organizace pak mohou čerpat ze 100milionové alokace na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci systémů předpovědní povodňové služby.

Žádosti o dotace ve 123. výzvě bude SFŽP ČR přijímat do 30. září 2019 a ve 124. výzvě do 3. 6. 2019. 

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Květen
20
Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další miliardy korun!

MŽP pokračuje v mimořádně úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z OPŽP na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Mezi ně je možné zahrnout modernizaci či opravu vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo opatření zabraňující letnímu přehřívání. Oproti dřívější výzvě se u vybraných opatření změnilo omezení způsobilých investičních výdajů. Výměna zdrojů tepla a instalace obnovitelných zdrojů energie je vedle zateplení další velkou skupinou opatření, které mohou obce spolufinancovat dotací.

Dotační výzvy s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí od 2. května 2018 do 3. února 2020.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Duben
4
Opětovné změny v harmonogramech výzev na rok 2019!

S platností k 4. 4. 2019 proběhla opětovná aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, harmonogramu výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
1
Další aktualizace harmonogramů výzev na rok 2019 v OPŽP!

Dne 1. 3. 2019 došlo k další aktulizaci harmonogramu výzev pro rok 2019 a Střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+.

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Únor
1
700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny v rámci OPŽP!

Od 1. února 2019 je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. MŽP vyhlásilo prostřednictvím AOPK ČR čtyři nové průběžné výzvy z OPŽP pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny (zejm. na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, dále na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny, na zlepšení kvality prostředí v sídlech  a v neposlední řadě rovněž na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů). Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2019 do 31. října 2019, kdy podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
30
Opětovně došlo k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019!

Dne 30. 1. 2019 došlo opětovně k úpravě harmonogramu dotačních výzev pro rok 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Dále byl aktualizován harmonogram pro CLLD a ITI a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.

Výše uvedené harmonogramy naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
25
Proplácení prostředků OPŽP v roce 2019 bylo částečně obnoveno!

Ve středu 16. 1. 2019 zahájil Státní fond životního prostředí proplácení prostředků OPŽP na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+. Podmínkou proplacení prostředků jsou připravené prostředky v řídicí dokumentaci pro rok 2019. S ohledem na probíhající překlápění státního rozpočtu není aktuálně možné přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku 2018 do aktuálního roku 2019. O plném obnovení financování budou příjemci informováni.

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
18
Změny v harmonogramu výzev na rok 2019!

S platností od 14. 1. 2019 došlo k úpravě harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Změny se týkají úpravy alokace, doplnění nových výzev a výzev z předešlých let, které pokračují i v roce 2019.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

2018

Prosinec
20
Celofiremní dovolená ke konci roku 2018!

V termínu od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 čerpáme řádnou celofiremní dovolenou. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v tomto roce a do nového roku 2019 přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů

Budeme se těšit na spolupráci v příštím roce!

Tým REASON spol. s r.o.

Prosinec
5
MMR v roce 2019 nově podpoří regeneraci brownfieldů!

Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu v rámci zcela nového programu na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Zde mohou obce i kraje žádat o podporu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Celkem má ministerstvo pro tento program připraveno 400 milionů korun.

Žádosti o podporu přijímá MMR od 28. / 29. listopadu 2018 do 31. května 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
30
Aktualizace harmonogramů výzev na rok 2019 v OPŽP!

Na webových stránkách OPŽP došlo opětovně k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019, který jsou indikativními plány pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramech mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. Úpravy se týkají zejména prodloužení termínů ukončení příjmu žádostí a přidání nových výzev. 

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
21
Spuštění příjmu žádostí o dotaci na podporu rozvoje regionů v rámci MMR pro rok 2019!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvatel. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst a obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Žádat je možné např. na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury či staveb a zařízení dopravní infrastruktur. Pro obce do 3 000 obyvatel bylo pro nadcházející rok vyhlášeno rekordních 9 dotačních titulů.

Lhůta pro doručení žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 28. listopadu 2018 a končí dnem 28. února 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
19
MMR se bude finančně podílet na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí v roce 2019!

Ministerstvo pro místní rozvoj se bude finančně podílet na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. V rámci podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, jehož cílem je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst, poskytne dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pro žadatele je připraveno celkem 10 mil. Kč.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. listopadu 2018 a končí dnem 28. února 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
5
Žádost o dotaci na územní plány obcí lze podávat od dnešního dne!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zpracování územních plánů obcí. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na zpracování návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu, Integrovaného regionálního operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova). Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč. Pro rok 2019 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 20 mil. Kč. Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem ob­ce.

Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.


Listopad
5
Spuštění zákaznického chatu na webových stránkách!

Dne 5. 11. 2018 jsme na našich webových stránkách nově spustili on-line poradenství formou zákaznického chatu. Chatovací okno naleznete v pravém dolním rohu našeho webu. Jednoduše nám napište a my Vám rádi poradíme se vším, co budete potřebovat!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
10
Upozornění na závazné termíny pro podávání žádostí o platbu ke konci roku 2018!

SFŽP ČR žádá příjemce dotací z OPŽP, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky, a současně zveřejňuje následující termíny pro jejich podání v tomto roce:

– projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 30. 9. 2018 → podání žádostí o platbu nejpozději do 17. 10. 2018,

– ostatní projekty → podání Žádostí o platbu nejpozději do 16. 11. 2018,

– projekty, které budou financovat významnější částky v listopadu 2018 → nejpozději do 29. 11. 2018 → proplacení je možné pouze pro bezchybně podané žádosti s plně uhrazenými fakturami.

Dále upozorňuje příjemce podpory, že neprofinancování naplánovaných prostředků na rok 2018 může výrazně zbrzdit administraci plateb projektu v roce 2019. Z důvodu přelomu kalendářního roku může v prvních měsících roku 2019 také nastat prodleva ve financování projektů.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
27
Plán dotačních výzev OPŽP na rok 2019 zvěřejněn!

Dne 27. 9. 2018 byl zveřejněn harmonogram plánovaných dotačních výzev pro rok 2019. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 11,9 miliard korun, které budou rozdělovány v 16 nových výzvách. Největší objem peněz (4 mld. Kč) je vyhrazen na energeticky úsporné renovace budov sloužících k veřejné potřebě a další plánovanou vlnu kotlíkových dotací (3 mld. Kč). I nadále budou k dispozici prostředky na hospodaření se srážkovou vodou v obcích a městech, preventivní opatření proti povodním a ochranu vodních zdrojů (2,65 mld. Kč). Více než 1 miliarda korun je připravena na ochranu krajiny a přírody a podobná alokace je vyčleněna i na projekty odpadového hospodářství. Navíc bude v následujícím roce pokračovat dalších 11 již otevřených výzev za 8,7 mld. Kč, u nichž je příjem žádostí rozložen na delší dobu

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
27
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 v OPŽP!

Na webových stránkách OPŽP došlo opětovně k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, který je indikativním plánem pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. Úpravy se týkají zejména termínů ukončení příjmu žádostí a výše alokací.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
21
MMR poskytne v roce 2019 3,2 miliardy korun pro obce!

Částka 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací v příštím roce směřovat na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů. Mezi úplně nové a starosty velmi žádané dotační tituly patří například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití či Podpora dostupnosti služeb. MMR bude i nadále pokračovat v již zavedených titulech. Bude například poskytovat nenávratné investiční dotace na vznik bydlení pro seniory, odstranění bariér v bytových domech a na zajišťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště, sportoviště, demolice zchátralých objektů původně určených pro bydlení ve vyloučených lokalitách

O dotace budou moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po kterých dlouhodobě volají. Předpokládaný příjem žádostí v konkrétních programech bude na podzim roku 2018.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
30
SFŽP ČR uvolní 1,7 miliardy na kanalizace a čistírny!

V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě OPŽP nedostalo, finančně vypomůže SFŽP ČR. Otevře pro ně speciální dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí. O prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z OPŽP v tomto programovém období mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku v 71. výzvě. Přestože některé projekty úspěšně prošly hodnocením, z důvodu velkého zájmu už na ně v OPŽP nezbyly finanční prostředky. „Pod čarou“ tak zůstalo přes padesát žádostí.

Nová výzva č. 8/2018, ve které je připraveno 1,7 miliardy korun, je určena pouze pro projekty, které byly podány a splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy OPŽP a zároveň byly zařazeny do zásobníku projektů.

Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR od 1. září do 1. října 2018

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
16
MZe vyhlásilo dlouho avizovanou výzvu na rybníky a požární nádrže!

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 16. 8. 2018 rovněž dlouho avizovanou III. výzvu v programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovou alokací 400 mil. Kč. Oprávnění žadatelé, kterými jsou pouze obce a Lesy ČR, mohou čerpat 80 % dotaci na následující aktivity:

– max 2 mil. Kč na rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody, zvýšení zásob užitkové vody pro obec pro případ hašení požárů, apod.

– max 10 mil. Kč na výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody, zvýšení zásob užitkové vody pro obec pro případ hašení požárů, apod.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 17. září 2018 do 15. ledna 2019, příp. do vyčerpání alokace.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
16
MZe podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací!

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 16. 8. 2018 II. výzvu v programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s celkovou alokací 800 mil. Kč. Oprávnění žadatelé, kterými jsou pouze obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti za specifických podmínek, mohou čerpat max. 70% dotaci např. na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu, výstavbu či modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či výstavbu, dostavbu, modernizace nebo intenzifikaci ČOV, a to pro veřejnou potřebu. Většina podporovaných aktivit musí být realizována v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel. Zároveň nesmí překročit max. uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 20. září 2018 do 15. ledna 2019, příp. do vyčerpání alokace.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
6
Více než miliarda korun z OPŽP pomůže k lepší recyklaci odpadů!

MŽP vyhlašuje ve spolupráci se SFŽP ČR dvě nové dotační výzvy z OPŽP. Obcím, městům, firmám a dalším zájemcům nabízí celkově 1,3 miliardy korun na projekty zaměřené na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu. Z dotace lze spolufinancovat i výrobu paliv z odpadů či technologie na odvodnění a tepelné zpracování čistírenských kalů a nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů. Evropské prostředky pomůžou žadatelům uhradit až 85 procent celkových způsobilých výdajů na projekt.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace v obou výzvách startuje 3. září 2018. U 104. výzvy zaměřené na sběrné dvory a separaci odpadu potrvá příjem žádostí do 28. února 2019. V případě 114. výzvy podporující výstavbu a zvýšení kapacity zařízení na recyklaci a materiálové využívání odpadu je doba na podání žádostí prodloužena až do 2. prosince 2019.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
2
Rozšíření nabídky půjček v oblasti energetických úspor i pro lepší nakládání s odpady!

Na spolufinancování je možné si výhodně půjčit od SFŽP ČR – nově za výhodnějších podmínek a na širší škálu výdajů. Půjčku lze využít spolu s dotací OPŽP na energeticky úsporné renovace veřejných budov (výzva č. 3/2016 PU). Zcela nově se půjčka vztahuje i na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC) a na tzv. věcně způsobilé nadlimitní výdaje projektu, a to do výše rozdílu věcně způsobilých výdajů a limitů pro stanovení dotace, popřípadě i k pokrytí navýšených věcně způsobilých výdajů projektu po výběrovém řízení na dodavatele. Zároveň se prodloužil termín pro příjem žádostí až do konce roku 2019. Finanční výpomoc lze čerpat i na výstavbu a modernizaci zařízení na sběr, třídění úpravu odpadů a zařízení na materiálové využití odpadů v rámci výzvy č. 1/2016 PU. Půjčku si už naopak není možné vzít na vodohospodářské projekty (tj. výstavba vodovodů, úpraven vod, kanalizací, čistíren odpadních vod apod.) v rámci výzvy č. 2/2016 PU z důvodu vyčerpání alokace!

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
2
Téměř 5 miliard na 400 projektů z OPŽP - nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem!

Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek, pasivních budov, výsadby zeleně nebo zateplení školek. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotace více než čtyřem stovkám projektů ze 17 výzev Operačního programu Životní prostředí. Významná finanční pomoc půjde i na snížení prašnosti průmyslových podniků nebo na úpravu kvality pitné vody. Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 4,8 miliardy korun. Největší částku, dvě miliardy korun, si rozdělí 51 tuzemských obcí a vodohospodářů na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů. Jde o prakticky poslední evropské peníze, které na dané projekty z OPŽP v tomto programovém období půjdou.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
1
Výzva na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací!

Dne 1. srpna došlo k vyhlášení výzvy, v rámci níž mohou obce žádat o podporu na pořízení či aktualizaci studií systému sídelní zeleně a na následnou úpravu ploch veřejné zeleně, které by z této studie vyplývaly. Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň. Obce mohou do výzvy č. 115 předkládat také projekty na úpravy zeleně, které již z vypracované studie systému sídelní zeleně vyplývají – zpracování či aktualizace studie tedy není nutnou součástí žádosti. Výše podpory, kterou lze v rámci výzvy získat, je 85 % celkových způsobilých výdajů.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 1. srpna 2018 do 2. ledna 2020!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
25
Došlo k další aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018

Na webových stránkách OPŽP došlo ke zveřejnění opětovně aktualizovaného harmonogramu výzev na rok 2018, který je indikativním plánem pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
11
Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí!

Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospo­dářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně pošle prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun. Zbývající miliardu uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí. O prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z OPŽP v tomto programovém období mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku. Na SFŽP ČR dorazilo během tří měsíců rekordních 214 žádostí s požadavkem na 7 miliard korun, což trojnásobně překročilo vymezenou částku. V OPŽP 2014–2020 byly vyhlášeny a vyhodnoceny celkem 4 dotační výzvy na čistírny a kanalizace, ve kterých byla 426 vodohospo­dářským projektům schválena podpora ve výši 13 miliard korun. Díky ní bude postaveno nebo intenzifikováno 299 čistíren odpadních vod, vybudováno 2 341 km stokových systémů a na řádné čištění odpadních vod bude nově napojeno 202 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Tým REASON spol. s r.o.

Červen
19
Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku!

Po měsících příprav, ladění a konzultací je na světě nová dotační politika Kraje Vysočina. Zatímco v předchozích letech bylo možné žádat o krajské dotace, granty prostřednictvím Fondu Vysočiny, Pravidel kraje nebo podle Zásad zastupitelstva, od roku 2019 bude žadatelům k dispozici veškerá systémová krajská finanční podpora jednotně pouze prostřednictvím Fondu Vysočiny. Výhodou bude dopředu avizovaná výše celkové krajské podpory, navíc zveřejněná už v prosinci předchozího roku, jednotné formuláře a návyk žadatelů na jejich strukturu, zjednodušení dokládání povinných informací vázaných na platnou legislativu nebo nově také možnost vyzvat žadatele k doplnění žádosti. Nově bude v tomto období zveřejněna celková alokace jednotlivých programů a současně bude také zveřejněn kompletní seznam grantů pro následující rok, a to vč. názvu programu, podporovaných aktivit, výše celkové podpory či termín vyhlášení. Pokud jde o budoucí podporovaná témata, pozornost bude více směřována na podporu nástrojů řešících nedostatek vody v krajině, zachování služeb na venkově a také rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte! 

Tým REASON spol. s r.o.

Červen
15
Na ochranu přírody a krajiny míří z OPŽP dalších 780 milionů korun!

Nově je možné podávat v rámci OPŽP žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím AOPK ČR čtyři nové výzvy pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 780 milionů korun. Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 106, ke specifickému cíli 4.2 náleží výzva č. 107. Výzva č. 108 je zaměřena na specifický cíl 4.3 a poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 109, směřuje ke specifickému cíli 4.4.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 15. června 2018 do 15. listopadu 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Květen
8
REASON spol. s r.o. hlavním partnerem Třebíč Open 2018!

Každá akce má svoje PROČ, silnou myšlenku, která je hlavním motivem jejích pořadatelů. Touto ideou, z níž vzešla vize projektu Třebíč Open, byla touha pomoci otevřít krásné město Třebíč světu prostřednictvím fotbalového turnaje dětí a mládeže. V letošním roce se bude v termínu 8. – 10. června 2018 konat již druhý ročník tohoto projektu, jehož hlavním pořadatelem je Nadační fond SK FŠ Třebíč ve spolupráci s regionálními kluby. Poprvé se v roli jednoho z hlavních partnerů představí také naše společnost.

Více informací o turnaji se dozvíte na webových stránkách turnaje a na FB.
Těšíme se na Vás v REASON ARÉNĚ ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
16
Spušení nových webových stránek do testovacího provozu!

Dnes došlo ke spuštění nových webových stránek společnosti do testovacího provozu! Pokud k nim budete mít jakékoli připomínky nebo postřehy, budeme za ně rádi. Nově přibyla sekce Aktuality, kde Vás budeme pravidelně informovat o novinkách z oblasti dotačního managementu, s čímž souvisí i možnost odběru novinek. Pokud o ně máte zájem, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@reasonsro.cz nebo se zaregistrujte prostřednictvím příslušného formuláře.

Kvalita služeb a péče o zákazníky zůstává stejná jako v přechozích letech!
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
2
Další výzva na domácí kompostéry, štěpkovače a kontejnery na textil!

Dne 1. března 2018 byla v rámci OPŽP vyhlášena 103. výzva, jejímž cílem je podpora předcházení vzniku komunálního odpadu. Z dané výzvy bude městům a obcím uhrazeno až 85 % celkových způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů, štěpkovačů a na vybudování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. V rámci projektu není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny ani pořízení svozových prostředků či manipulační techniky.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 3. dubna 2018 do 31. července 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
1
OPŽP opět podpoří snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE!

V rámci OPŽP došlo 1. března 2018 k vyhlášení 100. výzvy, která cílí na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Je určena majitelům budov sloužícím k veřejným účelům, jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž si sníží energetickou náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci lze získat i na částečné renovace. Výše podpory se odvíjí od výše dosažených energetických úspor.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 1. března 2018 do 31. ledna 2019!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Únor
7
Zpracování studií nebo projektových dokumentací v programu Čistá voda znovu podporováno!

Kraj Vysočina opětovně vyhlásil pro rok 2018 grantový program Čistá voda, kterým podporuje již od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Pro žadatele je připravena alokace finančních prostředků v celkové výši 7 mil. Kč. Uznatelné náklady projektu mohou vznikat v období od června 2018 do září 2019, kdy musí být současně uhrazeny.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 12. března 2018 do 26. března 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Únor
1
Nové výzvy na ochranu a péči o přírodu a krajinu a na zlepšení kvality prostředí v sídlech v OPŽP!

V rámci OPŽP došlo 1. února 2018 k otevření výzev pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, v rámci nichž bude možné podávat další žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o českou přírodu a krajinu, usnadní návštěvníkům její poznávání či zlepší vodní režim v krajině. Pro žadatele je připraveno celkem 830 milionů korun. Více informací k výzvám naleznete zde!

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá u všech výzev shodně od 1. února 2018 do 4. dubna 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
24
Harmonogram výzev na rok 2018 v OPŽP!

Na webových stránkách OPŽP byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2018, který je indikativním plánem pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
23
Rekordní zájem o dotace na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody v OPŽP!

SFŽP ČR uzavřel 18. ledna 2018 příjem žádostí ve výzvách č. 71 a 73 OPŽP, které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl velky zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci. Za tři měsíce obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 280 žádostí s požadavkem na dotace EU ve výši 10 miliard korun.

Všechny došlé Žádosti o poskytnutí dotace budou vyhodnoceny do konce června.
Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.