Aktuality

2024

Březen
11
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2024

Kraj Vysočina opět podpoří zpracování projektových dokumentací k zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi nebo suchem.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 26.3.2024

Předpokládaný termín podávání žádostí: 29.4. – 20.5.2024

Celková alokace: 13 000 000 Kč

Podprogram A: 2 000 000 Kč

Podprogram B: 9 000 000 Kč

Podprogram C: 2 000 000 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Na zpracování projektových dokumentací v následujících podprogramech:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou – projektové dokumentace (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou – výstavbu nebo intenzifikaci vodovodů včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty, apod.).
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod – projektové dokumentace (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod – výstavbu nebo intenzifikaci stokových (kanalizačních) systémů odvádějících odpadní vody (pouze v případě, že bude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace), výstavbu nebo intenzifikaci ČOV nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství na ČOV, soustavy domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“).
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem projektové dokumentace (např. pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení nebo pro provedení stavby) řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo řešící zadržení vody v krajině (výstavba nebo úprava vodních děl sloužící povodňové ochraně, výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, zvýšení bezpečnosti stávajících vodních nádrží, úprava koryt vodních toků, zvýšení retenční schopnosti krajiny, hospodaření se srážkovou vodou).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění žadatelé jsou:

 • Právnická osoba – nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s., zapsaný spolek, ústav,…)
 • Právnická osoba – obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
 • Právnická osoba – svazek obcí
 • Právnická osoba – obec 

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.

Maximální výše dotace požadované na jeden projekt v podprogramu A a C je 400 000 Kč, v podprogramu B je 500 000 Kč.

Bližší informace je možné získat na webu Kraje Vysočina – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým

Únor
5
Výzva č. 5/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu

Stále je možné podávat žádosti do výzvy č. 5/2023 Adaptace ekosystémů na změnu klimatu, kterou vyhlásilo Minis­terstvo životního prostředí. Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření. Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Podání žádostí: 7.6.2023 – 30.6.2024

Alokace: 100 000 0­00 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami této výzvy:

 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
 • Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti
 • Vytváření a obnova tůní (mokřadů)
 • Malé vodní nádrže
 • Realizace protipovodňových opatření

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje

VÝŠE DOTACE

Maximální míra podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 5 mil. Kč bez DPH.

Bližší informace je možno získat na webu NPŽP – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.  

Leden
16
Kraj Vysočina opět podpoří stavby ve vodním hospodářství

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu v programu „Stavby ve vodním hospodářství 2024“. Výzva cílí na podporu realizace projektů k zajištění zásobování pitnou vodou, k odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi nebo suchem.

Podání žádostí: 11.3. – 2.4.2024

Alokace: 81 000 000 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÁSKAT

Podprogram A: Zásobování pitnou vodou - výstavba nebo intenzifikace vodovodů včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty, apod.).

Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod - výstavba nebo intenzifikace stokových (kanalizačních) systémů odvádějících odpadní vody (pouze v případě, že bude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace), výstavba nebo intenzifikace ČOV nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství na ČOV, soustavy domovních čistíren odpadních vod.

Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem - výstavba, obnova, oprava nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajině a podpoří řešení dopadů dlouhodobého sucha nebo ochranu před povodněmi. Při rekonstrukci musí dojít ke zvýšení bezpečnosti vodního díla při zvýšených průtocích a nesmí se jednat pouze o odstranění sedimentu (odbahnění).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění žadatelé jsou:

 • právnická osoba – obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik),
 • právnická osoba – svazek obcí,
 • právnická osoba – obec.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 50 000 Kč. Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je rozdílná pro jednotlivé podprogramy a kategorie. Bližší informace je možno získat na webu kraje Vysočina – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým

Leden
11
AOPK OPŽP ZMV – 4. výzva SC 1.3

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje 4. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021–2027. Žádosti o podporu v rámci specifického cíle 1.3 (dále jen SC) je možné v Jednotném dotačním portálu registrovat od 1. listopadu 2023 (00:00) do 30. dubna 2024 (24:00).

Podání žádostí: 1.11.2023 – 30.4.2024

Alokace: 500 000 000 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

V rámci 4. výzvy jsou podporována následující opatření/aktivity:

 • Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
  • Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
  • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
  • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
  • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění žadatelé jsou: 

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01)
 • Spolky, pobočné spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Zájmová sdružení právnických osob 
 • Vysoké školy
 • Školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 • Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy
 • Obchodní společnosti
 • Družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Fyzické osoby nepodnikající 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity. Výše podpory i míra spolufinancování pro jednotlivé podaktivity je uvedena v Příručce AOPK ČR.

Další informace je možno získat na webu AOPK ČR – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.

Leden
11
38. výzva - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Stále je možnost podávat žádosti do 38. výzvy - „Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách“, kterou vyhlásilo Minis­terstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Příjem žádostí: 3.4.2023 – 1.3.2024

Alokace: 2 500 000 000 Kč

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Podporovaná opatření jsou:

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov,
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu,
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Oprávnění žadatelé jsou:

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hl. města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

VÝŠE DOTACE

Výše dotace závisí na kombinaci opatření.

Bližší informace je možno získat na webu OPŽP – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.  

Leden
9
Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu RES+ č. 3/2024 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek programu Modernizačního fondu. Výzva RES+ č. 3/2024 podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024

Alokace: 1 000 000 000 Kč 

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Max. 75 % z celkových výdajů projektu.

Další informace je možno získat na webu SFŽP ČR – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.  

2023

Prosinec
7
Záruka Elektromobilita - I. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu „Záruka Elektromobilita“ v rámci komponenty 2.4 Rozvoj čisté mobility, kde si podnikatelé bez rozdílu velikosti budou moci zažádat o podporu ve formě záručního finančního nástroje kombinovaného s dotační složkou na nákup bezemisních vozidel a dobíjecích stanic.

Příjem žádostí: 1.1.2024 (nejdříve) - 30.9.2025

Poskytovatel podpory a subjekt přijímací žádosti o podporu: Národní rozvojová banka, a.s.

Plánovaná alokace výzvy: 1 950 000 000 Kč (z toho 1 650 000 000 Kč na pořízení bezemisních vozidel a 300 000 000 Kč na dobíjecí infrastrukturu)

NA CO MŮŽETE DOTACI ZÍSKAT

Podpora je zaměřena na pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty.

Podporované kategorie silničních vozidel:

 • M1 (osobní)
 • N1 a N2 do 4,25 t (nákladní)
 • Vozidlo musí být nové = bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 000 km

Podporované jsou také neveřejné dobíjecí stanice v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

FORMA A VÝŠE PODPORY

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/ko­merční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou).

Finanční příspěvek na vozidlo:

 • kategorie M1 – příspěvek max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • kategorie N1 – příspěvek max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • kategorie N2 a FCEV – příspěvek max. 300 tis. Kč/vozidlo

Finanční příspěvek na dobíjecí stanici:

 • dobíjecí stanice AC – příspěvek max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek max. 150 tis. Kč/dobíjecí stanice

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Cílovou skupinou jsou malé, střední a velké podniky. Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Další informace je možno získat na webu MPO – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým

Listopad
13
Konečný termín pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2023!

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (dále jen „ZoR a ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

SFŽP vyhlašuje následující termíny pro podání ZoR a ŽoP:

 • Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2023 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 16. 11. 2023,
 • Projekty (jen OPŽP 2021+ a OPST), jejichž příjemci přijímají dotaci prostřednictvím svého zřizovatele (průtokově) → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 23. 11. 2023,
 • Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2023 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 1. 12. 2023.

Další informace najdete na webu OPŽP zde nebo se obraťte přímo na náš tým

Listopad
13
Termín ukončení financování v roce 2023

S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory s uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory se SFŽP ČR (dále jen „Smlouva“) podávat Žádosti o platbu či Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejlépe do 11. prosince 2023. V případě oprav chybně podaných žádostí o platbu po tomto termínu již nemůže Fond garantovat proplacení podpory v roce 2023.

Uvedený termín je doporučující pro příjemce podpory v programech:

 • Národní program Životní prostředí (NPŽP),
 • Norské fondy (NF),
 • Inovativní finanční nástroje (IFN),
 • Modernizačního fondu (ModFond)
 • Národní plán obnovy (NPO) vyjma NZÚ
 • Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných žádostí i o platbu. Doporučujeme si zkontrolovat správnost údajů u účetních dokladů zadaných v AIS (tj. zejména správně zadané identifikační údaje, fakturované částky a úhrady včetně uvedení správných bankovních účtů, ze kterých byly provedeny nebo přiřazené položky rozpočtu).

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o platbu či Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši neuhrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory vč. příslušného podílu vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně FM projektu.

Listopad
13
Výzva č. 9/2023: Vodovody a úpravny vody

Příjem žádostí: 16.10.2023 – 31.1.2024 Alokace: 700 000 000 Kč

Podpora je zaměřena na výstavbu vodovodů včetně navýšení kapacity úpraven vody s cílem stabilizovat dodávky pitné vody a zmírnit negativních dopady sucha. Výzva je cílena na lokality, kde je současně podána žádost do OPŽP 2021–2027 na výstavbu kanalizace.

Na co můžete dotaci získat

1.6.B.a: Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu.

1.6.B.b: Intenzifikace úpraven vody jako součást vodovodů.

Kdo může žádat

 • obce/města
 • dobrovolné svazky obcí
 • městské části hlavního města Prahy
 • obchodní společnosti ovládané vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona o VaK.

Výše příspěvku

Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:

 • Aktivita 1.6.B.a.: 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • Aktivita 1.6.B.b.: 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 50 mil. Kč

Další informace je možno získat na webu NPŽP – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.

2022

Únor
7
Výzva č. 9/2021 v NPŽP - Zdroje pitné vody

Příjem žádostí: 1.11.2021 – 31.12.2023

Alokace: 450 000 000 Kč

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

 • Realizace nových nebo regenerace/in­tenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Další informace je možno získat na webu NPŽP – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.

Únor
7
Výzva č. 12/2021 v NPŽP - Energetické úspory veřejných budov

Příjem žádostí: 1.12.2021 – 30.9.2022 

Alokace: 3 285 000 000 Kč

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Na co můžete získat dotaci

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

Další informace je možno získat na webu NPŽP - zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým

Únor
7
Programové období 2021–2027 OPŽP

Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v dalším programovém období 2021–2027.

Nová etapa je v současnosti ve fázi finálních příprav. Výsledná podoba podporovaných aktivit nebo struktura se tak může od současného návrhu lišit. Velká část aktuálně podporovaných aktivit však bude podporována i nadále. Zároveň přinese program celou řadu novinek – aplikaci zjednodušených metod vykazování, snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu modernizace vzdělávacích environmentálních center, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nově nebudou mezi přijatelnými příjemci příspěvkové organizace obcí, měst a krajů, za něž bude vždy žádat jejich zřizovatel. Navíc například v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší očekáváme výrazné zapojení soukromého sektoru.

Další informace je možno získat na webu NPŽP – zde nebo se můžete obrátit s dotazy na náš tým.  

2021

Srpen
4
Mimořádné výzvy č. 156 a 157 OPŽP 2014 -2020

Státní fond životního prostředí informuje o nových výzvách OPŽP 2014 – 2020.

156. výzva – průběžná, SC 4.3

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 • vytváření a obnovu vodních prvků s ekostabilizační funkcí. V rámci této aktivity budou akceptovány pouze projekty na vytváření a obnovu malých vodních nádrží nevyplývající z plánů dílčích povodí a ležící většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.

Výše podpory: maximálně 60% celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40%.

157. výzva – průběžná, SC 4.4

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Výše podpory maximálně 60% celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40%. 

Výzvy budou průběžné, čím dříve bude žádost podána, tím má větší šanci získat podporu.

2020

Prosinec
9
Přispíváme ke zlepšení životního prostředí díky dotaci z OP PIK!

Naše společnost pořídila v rámci realizace projektu Zavedení inovativní technologie v oblasti elektromobility ve společnosti REASON spol. s r.o., reg. č. CZ.01.3.14/0­.0/0.0/19_252/00­19857, elektro­mobil zn. Tesla model 3 Long Range, kterým nahradila jedno z vozidel kategorie M1 na spalovací motor. Dále jsme instalovali neveřejnou nabíjecí stanici zn. Tesla WallConnector 7,5m. Cílem této akce byla zejména redukce emisí (tj. spalin a hluku), dále zvýšení konkurenceschop­nosti malého podniku a kapacity poskytovaných služeb v oblasti stavebnictví, redukce provozních nákladů společnosti a zefektivnění pracovního procesu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Tým REASON spol. s r.o.

2019

Listopad
19
Prodloužení příjmu žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů!

O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační výzvy i do harmonogramu výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2019 a je platná od 21. listopadu. V dotační výzvě číslo 114 Operačního programu Životní prostředí je stále k dispozici přes 200 miliónů korun na podporu materiálového využití vyseparovaných odpadů. Z dotace uhradí příjemci (tj. obce, kraje a další veřejné i soukromé subjekty) až 85 procent způsobilých výdajů na projekt. Díky tomu mohou například dovybavit zařízení na zpracování plastových odpadů a podobná zařízení či vystavět nová zařízení pro zpracování čistírenských kalů.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
18
Konečný termín pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019!

SFŽP ČR stanovilo konečný termín pro podávání zpráv o realizaci a žádostí o platby v OPŽP, a to na 2. prosince 2019. Po tomto termínu již není možné garantovat proplacení žádosti a platba bude pravděpodobně realizována až po zahájení financování v roce 2020 (odhad březen 2020). V případě, že příjemce do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů od data poskytnutí podpory uhradit faktury (tj. z dotace OPŽP, případné půjčky SFŽP ČR a podíl vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy finančnímu manažerovi projektu.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
18
Výzva na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách byla vyhlášena!

MMR vyhlásilo výzvu na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Výzva je vyhlášena ve dvou dotačních titulech, a to Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v předchozím dotačním titulu. Po demolici objektu musí následovat celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu, než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu, nebo se nacházejí ve správním obvodu obce, která má ve své územní působnosti tuto lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Pro příští rok je připraveno 100 milionů korun. Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020.

Žadatel může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 milionů korun pro jednoho žadatele. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tisíc korun.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
12
Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v letošním roce!

S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol došlo ke stanovení termínu pro podávání žádosti o uvolnění finančních prostředků z NPŽP, a to do 29. listopadu 2019. Po tomto datu již nelze u projektů garantovat proplacení podpory z NPŽP v letošním roce. V případě, že příjemce podpory do Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši neuhrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory NPŽP a podíl vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně finančnímu manažerovi projektu.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
12
Obce mohou žádat o dotace na územní plány!

MMR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Podpora se poskytuje ve formě dotace na vznik návrhu územního plánu, a to pouze na dílčí části celkových nákladů – návrh pro společné jednání a pro veřejné projednání, včetně zpracování vyhodnocení vlivů daného územního plánu na životní prostředí. Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán. Možnými žadateli jsou pouze obce na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce. Pro rok 2020 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 15 milionů korun.

Příjem žádostí dotačního titulu „Územní plán“ bude ukončen 11. února 2020 ve 12:00 hod.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
30
Další miliony na rekultivaci starých skládek a aktualizace harmonogramů výzev v OPŽP!

Od 1. listopadu mají obce, kraje a další organizace a zájemci možnost požádat o dotaci na rekultivaci starých skládek. Společně s přidáním nové výzvy došlo rovněž k aktualizaci harmonogramů výzev. Nad rámec původního harmonogramu vyhlásí MŽP prostřednictvím SFŽP ČR 137. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory. U výzev č. 31 a 52 byl prodloužen termín pro příjem žádostí o dotaci a navýšili jsme alokované finanční prostředky. K prodloužení došlo rovněž v případě termínu pro příjem žádostí u výzev č. 110 a 115.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
29
Více než 2,6 miliardy korun míří na rozvoj regionů, cestovní ruch a podporu bydlení!

MMR připravilo výzvy k podávání žádostí o dotace, které mohou získat především obce a další žadatelé v příštím roce. Podpora je každoročně směřována na rozvoje regionů, cestovní ruch a podporu bydlení. V závěru měsíce října a dále pak v průběhu listopadu budou postupně vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o dotace. I pro rok 2020 ministerstvo připravilo, zejména pro obce do 3. tis. obyvatel, ale také pro žadatele od 3 do 10 tis. obyvatel, výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, s dotačními tituly zaměřenými na obnovu sportovní infrastruktury, podporu vítězů soutěže Vesnice roku 2019, obnovu a budování míst aktivního a pasivního odpočinku, dostupnost služeb nebo podporu venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. Pro tento program je alokováno celkem 1,440 mld. Kč, z toho 1,030 mld. Kč bude uplatněno v tzv. zásobníku, konkrétně pro dotační tituly zaměřené na obnovu místních komunikací a rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Celkem do těchto oblastí ministerstvo uvolní více než 1,6 miliardy korun. Další 1 miliarda putuje na projekty, které jsou v takzvaném zásobníku programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Těžit z toho tak budou projekty, na které se v minulém roce nedostalo.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
21
Prodloužení příjmu žádostí a navýšení alokace u výzev PO 4!

U výzev číslo 31, 52, 110 a 115 prioritní osy 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu došlo dne 21. 10. 2019 k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu, u výzev číslo 31 a 52 se zároveň mění výše alokace. U výzvy číslo 31 (určené pro žadatele – kraje), číslo 52 (opatření na tvorbu plánů ÚSES) a číslo 115 (realizace sídelní zeleně vyplývající ze studií systémů sídelní zeleně) je možné podávat žádosti o dotace až do 30. 6. 2020. Výzva číslo 110, zaměřená na preventivní opatření proti škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů, byla prodloužena do 4. 1. 2021. U 31. výzvy se současně navyšuje alokace na 350 milionů Kč, u 52. výzvy pak na 40 milionů Kč

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
21
Dotace na protipovodňové varovné systémy v OPŽP!

Nové dotace z OPŽP přispívají na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů a pořízení protipovodňových varovných systémů. Žádosti o dotace ve výzvě číslo 125 mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat do 19. prosince 2019. K dispozici je 150 milionů korun. Všechny projekty mohou být realizovány až s 85 % dotační podporou. Výjimku tvoří pouze projekty zaměřené na vybudování varovných systémů, kde může být dotace maximálně 70 %. Aktuálně je v otevřené výzvě s číslem 119 k dispozici necelá miliarda korun na budování retenčních nádrží, zasakovacích pásů, zelených střech nebo například na pořízení nádrží na zachycování dešťové vody pro zálivku veřejné zeleně. O finanční příspěvek se v tomto případě mohou obce a další subjekty ucházet do 13. ledna 2020.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
2
Zveřejnění harmonogramu výzev OPŽP na rok 2020!

Dne 2. 10. 2019 byl zveřejněn harmonogram výzev OPŽP na rok 2020. V příštím roce plánuje SFŽP ČR vyhlásit 13 výzev k podávání žádostí o dotaci a pro zájemce v nich bude připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou zaměřeny na projekty na protipovodňovou ochranu, na prevenci vzniku odpadů, ale také na ochranu a péči o přírodu a krajinu či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
2
MŽP spustilo unikátní program na podporu iniciativy Sázíme budoucnost!

Dne 2. 10. 2019 ohlásilo MŽP spuštění zcela nového dotačního programu na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu SFŽP ČR. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i následnou péči. Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu stromů, jsou k nalezení v manuálu dostupném na webových stránkách iniciativy www.sazimebudoucnost.cz.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí pod číslem 9/2019. O dotace je možné žádat prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR průběžně od 14. října 2019 do 31. srpna 2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
20
Na lepší zázemí pro venkovní výuku půjde čtvrt miliardy!

Proměnit školní areál na zázemí vhodné pro venkovní výuku a posílit vztah dětí k přírodě umožní školám, školkám a dalším organizacím nově vyhlášená dotační výzva MŽP. Z rozpočtu SFŽP ČR bylo uvolněno celkem 250 milionů korun na úpravu venkovních areálů a školních pozemků na zahrady v přírodním stylu. O dotaci až půl milionu korun na úpravy školních pozemků a venkovních areálů se tentokrát mohou v dotační výzvě pod číslem 7/2019 ucházet nejen předškolní zařízení včetně lesních mateřských škol, dětské skupiny, základní a střední školy. Příspěvek je určen také pro domy dětí a mládeže, neziskové organizace a jiné organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO). Klíčovou podmínkou úspěšného projektu je, aby školy a organizace využívaly upravený areál ve školní nebo mimoškolní výuce, a to podle zásad environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tyto zásady musí mít zakotveny ve svých vzdělávacích dokumentech (např. školní vzdělávací program nebo školní program EVVO).

Na přípravu projektů mají žadatelé dostatek času, žádosti o dotace bude SFŽP ČR od 3. února do 31. března 2020.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
5
Zjednodušení pravidel pro dotace na ochranu přírody v PO 4!

Dne 29. 8. 2019 došlo ze strany poskytovatele dotace ke změnám, které týkají prioritní osy 4 OPŽP 2014+, a to především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4). Úpravy pravidel umožní zejména jednodušší obnovu a budování přírodě blízkých vodních prvků či výsadbu nektarodárných a pylodárných bylin. Novinky se týkají především způsobilosti výdajů, samotná podporovaná opatření se nemění. Ddochází však k navýšení podpory pro aktivitu 4.2.4 „Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů“, a to na 100 % celkových způsobilých výdajů. Upraveny jsou rovněž podmínky pro obnovu či zakládání větrolamů na pozemcích určených k plnění funkce lesa („PUPFL“), které jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou). U těchto větrolamů je nyní možné financovat i povinné procentuální zastoupení melioračně zpevňujících dřevin, nikoli pouze výsadby nad jeho rámec. Ke způsobilým žadatelům ve specifickém cíli 4.3 nově přibyl Státní pozemkový úřad.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
31
SFŽP ČR zavedl pohodlnější příjem žádostí a kompletní správu projektů v NPŽP přes internet!

Podat žádost o dotace u SFŽP ČR bude nyní výrazně pohodlnější. Zcela nový online systém umožní žadatelům podat a spravovat své dotační žádosti u programů  kompletně přes internet. Agendový informační systém SFŽP ČR je určen zejména žadatelům z dotačních titulů NPŽP nebo Programu Životní prostředí Norských fondů. Po registraci jej využijí jak k podání žádostí o dotace, tak i ke sledování celého průběhu administrace dotačního projektu a ke komunikaci s poskytovatelem dotace. Nový agendový systém bude zpřístupněn u nejnovějších dotačních výzev NPŽP, u nichž začíná příjem žádostí od 1. září a dále. Konkrétně se jedná o výzvu číslo 5/2019 na rekonstrukci veřejného osvětlení, dále výzvu 4/2019 na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod a výzvu 3/2019 na osvětové kampaně k ochraně životního prostředí. V případě ostatních otevřených výzev, u nichž byl příjem žádostí zahájen již před tímto datem, způsob podání zůstává tak, jak je uveden v textu každé výzvy.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
27
Zvěřejněna nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory!

S účinností od 27. srpna 2019 došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020. Mezi nejpodstatnější z nich patří doplnění způsobilosti žadatele týkající se svěřenských fondů, povinnosti vyplnění finanční části modulu CBA spolu s výjimkami, na které se tato povinnost nevztahuje a upřesnění pravidel způsobilosti výdajů ve vztahu k zamezení dvojího financování.

Aktuální verze je dostupná zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
12
Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z OPŽP!

Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Z OPŽP 2014+ uvolní na odpadové hospodářství 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na skládkách. Jedná se o jednu z posledních šancí získat finanční injekci na odpadové hospodářství v aktuálním programovém období. Z dotace mohou žadatelé uhradit až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Zájemci se mohou o dotace ucházet již od 2. září 2019. Příjem žádostí běží u výzvy číslo 126 pro sběrné dvory, třídění, recyklaci a využití odpadu do 3. února 2020. U výzvy číslo 134 zaměřené na zdravotnický odpad potrvá příjem žádostí až do 1. září 2020. 

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte! 

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
31
Další aktualizace harmonogramu výzev na rok 2019!

S platností od 31. 7. 2019 došlo k další aktualizaci harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Změna spočívá v upravení termínu vyhlášení výzev č. 126 a 134 z 1. na 9. srpna 2019.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
2
Do obcí míří z MŽP další 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu!

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu SFŽP ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Poté, co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky z OPŽP 2014+, uvolňuje rezort MŽP další finance na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vodNárodního programu Životní prostředí. Nastavení nové dotační výzvy přímo navazuje na podmínky poskytování dotací z OPŽP 2014+. Dotace pomůže žadateli uhradit 63,75 % z celkových výdajů na projekt. Žádat je možné na dostavbu vodovodů a kanalizací buď samostatně, nebo i v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury. Výzva je koncipována jako jednokolová soutěžní, kdy pro přidělení dotace není rozhodující čas podání, ale kvalita projektu. Schválené projekty musí být realizovány do konce roku 2024. Stejně tak zůstává nadále otevřena i nabídka podpory na průzkum, vyhledávání a budování zdrojů pitné vody, kde dáváme důraz zejména na rychlá a méně nákladná opatření především v menších obcích.

Na přípravu žádostí a projektů mají obce 4 měsíce, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. listopadu 2019 a bude uzavřen 31. ledna 2020.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte! 

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
1
Další aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+!

SFŽP ČR informoval o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014–2020 s účinností od 1. 7. 2019. Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější patří nastavení způsobilosti žadatele s právní formou s.r.o., která je v případě tzv. kmenových listů podmíněna identifikováním vlastnické struktury. Dále se jedná o úpravu vlastnictví předmětu podpory pro specifické cíle 5.1 a 5.3 a doplnění podporovaných aktivit u specifického cíle 1.3 a prioritní osy 4, úpravu kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 3.2, požadavků na předkládané dokumenty, pravidel pro monitorovací návštěvy a evidenci externích kontrol v IS KP14+. V kapitole D dále došlo k úpravě povinností příjemců v rámci povinné publicity a pro modul CBA. V neposlední řadě přibylo mezi povinné přílohy pro vydání právního aktu Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, které dokládá žadatel podle zákona o registru smluv ke všem smlouvám/objed­návkám a jejich dodatkům, které byly uzavřené od 1. 7. 2016 a jejichž hodnota plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

Aktuální verze je dostupná zde.

Tým REASON spol. s r.o.

Červen
28
Došlo k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019!

Dne 28. 6. 2019 proběhla aktualizace harmonogramu výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+.

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Květen
23
Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace z OPŽP!

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Další dotace z OPŽP přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. K dispozici je 150 milionů korun. Státní podniky a příspěvkové organizace pak mohou čerpat ze 100milionové alokace na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci systémů předpovědní povodňové služby.

Žádosti o dotace ve 123. výzvě bude SFŽP ČR přijímat do 30. září 2019 a ve 124. výzvě do 3. 6. 2019. 

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Květen
20
Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další miliardy korun!

MŽP pokračuje v mimořádně úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z OPŽP na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Mezi ně je možné zahrnout modernizaci či opravu vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo opatření zabraňující letnímu přehřívání. Oproti dřívější výzvě se u vybraných opatření změnilo omezení způsobilých investičních výdajů. Výměna zdrojů tepla a instalace obnovitelných zdrojů energie je vedle zateplení další velkou skupinou opatření, které mohou obce spolufinancovat dotací.

Dotační výzvy s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí od 2. května 2018 do 3. února 2020.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Duben
4
Opětovné změny v harmonogramech výzev na rok 2019!

S platností k 4. 4. 2019 proběhla opětovná aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, harmonogramu výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
1
Další aktualizace harmonogramů výzev na rok 2019 v OPŽP!

Dne 1. 3. 2019 došlo k další aktulizaci harmonogramu výzev pro rok 2019 a Střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+.

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Únor
1
700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny v rámci OPŽP!

Od 1. února 2019 je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. MŽP vyhlásilo prostřednictvím AOPK ČR čtyři nové průběžné výzvy z OPŽP pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny (zejm. na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, dále na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny, na zlepšení kvality prostředí v sídlech  a v neposlední řadě rovněž na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů). Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2019 do 31. října 2019, kdy podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
30
Opětovně došlo k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019!

Dne 30. 1. 2019 došlo opětovně k úpravě harmonogramu dotačních výzev pro rok 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Dále byl aktualizován harmonogram pro CLLD a ITI a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.

Výše uvedené harmonogramy naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
25
Proplácení prostředků OPŽP v roce 2019 bylo částečně obnoveno!

Ve středu 16. 1. 2019 zahájil Státní fond životního prostředí proplácení prostředků OPŽP na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+. Podmínkou proplacení prostředků jsou připravené prostředky v řídicí dokumentaci pro rok 2019. S ohledem na probíhající překlápění státního rozpočtu není aktuálně možné přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku 2018 do aktuálního roku 2019. O plném obnovení financování budou příjemci informováni.

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
18
Změny v harmonogramu výzev na rok 2019!

S platností od 14. 1. 2019 došlo k úpravě harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Změny se týkají úpravy alokace, doplnění nových výzev a výzev z předešlých let, které pokračují i v roce 2019.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

2018

Prosinec
20
Celofiremní dovolená ke konci roku 2018!

V termínu od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 čerpáme řádnou celofiremní dovolenou. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v tomto roce a do nového roku 2019 přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů

Budeme se těšit na spolupráci v příštím roce!

Tým REASON spol. s r.o.

Prosinec
5
MMR v roce 2019 nově podpoří regeneraci brownfieldů!

Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu v rámci zcela nového programu na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Zde mohou obce i kraje žádat o podporu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Celkem má ministerstvo pro tento program připraveno 400 milionů korun.

Žádosti o podporu přijímá MMR od 28. / 29. listopadu 2018 do 31. května 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
30
Aktualizace harmonogramů výzev na rok 2019 v OPŽP!

Na webových stránkách OPŽP došlo opětovně k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019, který jsou indikativními plány pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramech mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. Úpravy se týkají zejména prodloužení termínů ukončení příjmu žádostí a přidání nových výzev. 

Výše uvedené harmonogramy výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
21
Spuštění příjmu žádostí o dotaci na podporu rozvoje regionů v rámci MMR pro rok 2019!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvatel. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst a obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Žádat je možné např. na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury či staveb a zařízení dopravní infrastruktur. Pro obce do 3 000 obyvatel bylo pro nadcházející rok vyhlášeno rekordních 9 dotačních titulů.

Lhůta pro doručení žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 28. listopadu 2018 a končí dnem 28. února 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
19
MMR se bude finančně podílet na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí v roce 2019!

Ministerstvo pro místní rozvoj se bude finančně podílet na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. V rámci podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, jehož cílem je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst, poskytne dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pro žadatele je připraveno celkem 10 mil. Kč.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. listopadu 2018 a končí dnem 28. února 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
5
Žádost o dotaci na územní plány obcí lze podávat od dnešního dne!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zpracování územních plánů obcí. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na zpracování návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu, Integrovaného regionálního operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova). Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč. Pro rok 2019 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 20 mil. Kč. Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem ob­ce.

Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019!

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.


Listopad
5
Spuštění zákaznického chatu na webových stránkách!

Dne 5. 11. 2018 jsme na našich webových stránkách nově spustili on-line poradenství formou zákaznického chatu. Chatovací okno naleznete v pravém dolním rohu našeho webu. Jednoduše nám napište a my Vám rádi poradíme se vším, co budete potřebovat!

Tým REASON spol. s r.o.

Říjen
10
Upozornění na závazné termíny pro podávání žádostí o platbu ke konci roku 2018!

SFŽP ČR žádá příjemce dotací z OPŽP, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky, a současně zveřejňuje následující termíny pro jejich podání v tomto roce:

– projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 30. 9. 2018 → podání žádostí o platbu nejpozději do 17. 10. 2018,

– ostatní projekty → podání Žádostí o platbu nejpozději do 16. 11. 2018,

– projekty, které budou financovat významnější částky v listopadu 2018 → nejpozději do 29. 11. 2018 → proplacení je možné pouze pro bezchybně podané žádosti s plně uhrazenými fakturami.

Dále upozorňuje příjemce podpory, že neprofinancování naplánovaných prostředků na rok 2018 může výrazně zbrzdit administraci plateb projektu v roce 2019. Z důvodu přelomu kalendářního roku může v prvních měsících roku 2019 také nastat prodleva ve financování projektů.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
27
Plán dotačních výzev OPŽP na rok 2019 zvěřejněn!

Dne 27. 9. 2018 byl zveřejněn harmonogram plánovaných dotačních výzev pro rok 2019. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 11,9 miliard korun, které budou rozdělovány v 16 nových výzvách. Největší objem peněz (4 mld. Kč) je vyhrazen na energeticky úsporné renovace budov sloužících k veřejné potřebě a další plánovanou vlnu kotlíkových dotací (3 mld. Kč). I nadále budou k dispozici prostředky na hospodaření se srážkovou vodou v obcích a městech, preventivní opatření proti povodním a ochranu vodních zdrojů (2,65 mld. Kč). Více než 1 miliarda korun je připravena na ochranu krajiny a přírody a podobná alokace je vyčleněna i na projekty odpadového hospodářství. Navíc bude v následujícím roce pokračovat dalších 11 již otevřených výzev za 8,7 mld. Kč, u nichž je příjem žádostí rozložen na delší dobu

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
27
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 v OPŽP!

Na webových stránkách OPŽP došlo opětovně k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, který je indikativním plánem pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. Úpravy se týkají zejména termínů ukončení příjmu žádostí a výše alokací.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Září
21
MMR poskytne v roce 2019 3,2 miliardy korun pro obce!

Částka 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací v příštím roce směřovat na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů. Mezi úplně nové a starosty velmi žádané dotační tituly patří například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití či Podpora dostupnosti služeb. MMR bude i nadále pokračovat v již zavedených titulech. Bude například poskytovat nenávratné investiční dotace na vznik bydlení pro seniory, odstranění bariér v bytových domech a na zajišťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště, sportoviště, demolice zchátralých objektů původně určených pro bydlení ve vyloučených lokalitách

O dotace budou moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po kterých dlouhodobě volají. Předpokládaný příjem žádostí v konkrétních programech bude na podzim roku 2018.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
30
SFŽP ČR uvolní 1,7 miliardy na kanalizace a čistírny!

V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě OPŽP nedostalo, finančně vypomůže SFŽP ČR. Otevře pro ně speciální dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí. O prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z OPŽP v tomto programovém období mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku v 71. výzvě. Přestože některé projekty úspěšně prošly hodnocením, z důvodu velkého zájmu už na ně v OPŽP nezbyly finanční prostředky. „Pod čarou“ tak zůstalo přes padesát žádostí.

Nová výzva č. 8/2018, ve které je připraveno 1,7 miliardy korun, je určena pouze pro projekty, které byly podány a splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy OPŽP a zároveň byly zařazeny do zásobníku projektů.

Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR od 1. září do 1. října 2018

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
16
MZe vyhlásilo dlouho avizovanou výzvu na rybníky a požární nádrže!

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 16. 8. 2018 rovněž dlouho avizovanou III. výzvu v programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovou alokací 400 mil. Kč. Oprávnění žadatelé, kterými jsou pouze obce a Lesy ČR, mohou čerpat 80 % dotaci na následující aktivity:

– max 2 mil. Kč na rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody, zvýšení zásob užitkové vody pro obec pro případ hašení požárů, apod.

– max 10 mil. Kč na výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody, zvýšení zásob užitkové vody pro obec pro případ hašení požárů, apod.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 17. září 2018 do 15. ledna 2019, příp. do vyčerpání alokace.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
16
MZe podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací!

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 16. 8. 2018 II. výzvu v programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s celkovou alokací 800 mil. Kč. Oprávnění žadatelé, kterými jsou pouze obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti za specifických podmínek, mohou čerpat max. 70% dotaci např. na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu, výstavbu či modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či výstavbu, dostavbu, modernizace nebo intenzifikaci ČOV, a to pro veřejnou potřebu. Většina podporovaných aktivit musí být realizována v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel. Zároveň nesmí překročit max. uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 20. září 2018 do 15. ledna 2019, příp. do vyčerpání alokace.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
6
Více než miliarda korun z OPŽP pomůže k lepší recyklaci odpadů!

MŽP vyhlašuje ve spolupráci se SFŽP ČR dvě nové dotační výzvy z OPŽP. Obcím, městům, firmám a dalším zájemcům nabízí celkově 1,3 miliardy korun na projekty zaměřené na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu. Z dotace lze spolufinancovat i výrobu paliv z odpadů či technologie na odvodnění a tepelné zpracování čistírenských kalů a nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů. Evropské prostředky pomůžou žadatelům uhradit až 85 procent celkových způsobilých výdajů na projekt.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace v obou výzvách startuje 3. září 2018. U 104. výzvy zaměřené na sběrné dvory a separaci odpadu potrvá příjem žádostí do 28. února 2019. V případě 114. výzvy podporující výstavbu a zvýšení kapacity zařízení na recyklaci a materiálové využívání odpadu je doba na podání žádostí prodloužena až do 2. prosince 2019.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
2
Rozšíření nabídky půjček v oblasti energetických úspor i pro lepší nakládání s odpady!

Na spolufinancování je možné si výhodně půjčit od SFŽP ČR – nově za výhodnějších podmínek a na širší škálu výdajů. Půjčku lze využít spolu s dotací OPŽP na energeticky úsporné renovace veřejných budov (výzva č. 3/2016 PU). Zcela nově se půjčka vztahuje i na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC) a na tzv. věcně způsobilé nadlimitní výdaje projektu, a to do výše rozdílu věcně způsobilých výdajů a limitů pro stanovení dotace, popřípadě i k pokrytí navýšených věcně způsobilých výdajů projektu po výběrovém řízení na dodavatele. Zároveň se prodloužil termín pro příjem žádostí až do konce roku 2019. Finanční výpomoc lze čerpat i na výstavbu a modernizaci zařízení na sběr, třídění úpravu odpadů a zařízení na materiálové využití odpadů v rámci výzvy č. 1/2016 PU. Půjčku si už naopak není možné vzít na vodohospodářské projekty (tj. výstavba vodovodů, úpraven vod, kanalizací, čistíren odpadních vod apod.) v rámci výzvy č. 2/2016 PU z důvodu vyčerpání alokace!

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
2
Téměř 5 miliard na 400 projektů z OPŽP - nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem!

Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek, pasivních budov, výsadby zeleně nebo zateplení školek. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotace více než čtyřem stovkám projektů ze 17 výzev Operačního programu Životní prostředí. Významná finanční pomoc půjde i na snížení prašnosti průmyslových podniků nebo na úpravu kvality pitné vody. Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 4,8 miliardy korun. Největší částku, dvě miliardy korun, si rozdělí 51 tuzemských obcí a vodohospodářů na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů. Jde o prakticky poslední evropské peníze, které na dané projekty z OPŽP v tomto programovém období půjdou.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Srpen
1
Výzva na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací!

Dne 1. srpna došlo k vyhlášení výzvy, v rámci níž mohou obce žádat o podporu na pořízení či aktualizaci studií systému sídelní zeleně a na následnou úpravu ploch veřejné zeleně, které by z této studie vyplývaly. Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň. Obce mohou do výzvy č. 115 předkládat také projekty na úpravy zeleně, které již z vypracované studie systému sídelní zeleně vyplývají – zpracování či aktualizace studie tedy není nutnou součástí žádosti. Výše podpory, kterou lze v rámci výzvy získat, je 85 % celkových způsobilých výdajů.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 1. srpna 2018 do 2. ledna 2020!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
25
Došlo k další aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018

Na webových stránkách OPŽP došlo ke zveřejnění opětovně aktualizovaného harmonogramu výzev na rok 2018, který je indikativním plánem pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Červenec
11
Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí!

Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospo­dářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně pošle prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun. Zbývající miliardu uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí. O prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z OPŽP v tomto programovém období mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku. Na SFŽP ČR dorazilo během tří měsíců rekordních 214 žádostí s požadavkem na 7 miliard korun, což trojnásobně překročilo vymezenou částku. V OPŽP 2014–2020 byly vyhlášeny a vyhodnoceny celkem 4 dotační výzvy na čistírny a kanalizace, ve kterých byla 426 vodohospo­dářským projektům schválena podpora ve výši 13 miliard korun. Díky ní bude postaveno nebo intenzifikováno 299 čistíren odpadních vod, vybudováno 2 341 km stokových systémů a na řádné čištění odpadních vod bude nově napojeno 202 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Tým REASON spol. s r.o.

Červen
19
Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku!

Po měsících příprav, ladění a konzultací je na světě nová dotační politika Kraje Vysočina. Zatímco v předchozích letech bylo možné žádat o krajské dotace, granty prostřednictvím Fondu Vysočiny, Pravidel kraje nebo podle Zásad zastupitelstva, od roku 2019 bude žadatelům k dispozici veškerá systémová krajská finanční podpora jednotně pouze prostřednictvím Fondu Vysočiny. Výhodou bude dopředu avizovaná výše celkové krajské podpory, navíc zveřejněná už v prosinci předchozího roku, jednotné formuláře a návyk žadatelů na jejich strukturu, zjednodušení dokládání povinných informací vázaných na platnou legislativu nebo nově také možnost vyzvat žadatele k doplnění žádosti. Nově bude v tomto období zveřejněna celková alokace jednotlivých programů a současně bude také zveřejněn kompletní seznam grantů pro následující rok, a to vč. názvu programu, podporovaných aktivit, výše celkové podpory či termín vyhlášení. Pokud jde o budoucí podporovaná témata, pozornost bude více směřována na podporu nástrojů řešících nedostatek vody v krajině, zachování služeb na venkově a také rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte! 

Tým REASON spol. s r.o.

Červen
15
Na ochranu přírody a krajiny míří z OPŽP dalších 780 milionů korun!

Nově je možné podávat v rámci OPŽP žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím AOPK ČR čtyři nové výzvy pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 780 milionů korun. Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 106, ke specifickému cíli 4.2 náleží výzva č. 107. Výzva č. 108 je zaměřena na specifický cíl 4.3 a poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 109, směřuje ke specifickému cíli 4.4.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 15. června 2018 do 15. listopadu 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Květen
8
REASON spol. s r.o. hlavním partnerem Třebíč Open 2018!

Každá akce má svoje PROČ, silnou myšlenku, která je hlavním motivem jejích pořadatelů. Touto ideou, z níž vzešla vize projektu Třebíč Open, byla touha pomoci otevřít krásné město Třebíč světu prostřednictvím fotbalového turnaje dětí a mládeže. V letošním roce se bude v termínu 8. – 10. června 2018 konat již druhý ročník tohoto projektu, jehož hlavním pořadatelem je Nadační fond SK FŠ Třebíč ve spolupráci s regionálními kluby. Poprvé se v roli jednoho z hlavních partnerů představí také naše společnost.

Více informací o turnaji se dozvíte na webových stránkách turnaje a na FB.
Těšíme se na Vás v REASON ARÉNĚ ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
16
Spušení nových webových stránek do testovacího provozu!

Dnes došlo ke spuštění nových webových stránek společnosti do testovacího provozu! Pokud k nim budete mít jakékoli připomínky nebo postřehy, budeme za ně rádi. Nově přibyla sekce Aktuality, kde Vás budeme pravidelně informovat o novinkách z oblasti dotačního managementu, s čímž souvisí i možnost odběru novinek. Pokud o ně máte zájem, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@reasonsro.cz nebo se zaregistrujte prostřednictvím příslušného formuláře.

Kvalita služeb a péče o zákazníky zůstává stejná jako v přechozích letech!
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
2
Další výzva na domácí kompostéry, štěpkovače a kontejnery na textil!

Dne 1. března 2018 byla v rámci OPŽP vyhlášena 103. výzva, jejímž cílem je podpora předcházení vzniku komunálního odpadu. Z dané výzvy bude městům a obcím uhrazeno až 85 % celkových způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů, štěpkovačů a na vybudování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. V rámci projektu není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny ani pořízení svozových prostředků či manipulační techniky.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 3. dubna 2018 do 31. července 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Březen
1
OPŽP opět podpoří snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE!

V rámci OPŽP došlo 1. března 2018 k vyhlášení 100. výzvy, která cílí na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Je určena majitelům budov sloužícím k veřejným účelům, jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž si sníží energetickou náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci lze získat i na částečné renovace. Výše podpory se odvíjí od výše dosažených energetických úspor.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 1. března 2018 do 31. ledna 2019!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Únor
7
Zpracování studií nebo projektových dokumentací v programu Čistá voda znovu podporováno!

Kraj Vysočina opětovně vyhlásil pro rok 2018 grantový program Čistá voda, kterým podporuje již od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Pro žadatele je připravena alokace finančních prostředků v celkové výši 7 mil. Kč. Uznatelné náklady projektu mohou vznikat v období od června 2018 do září 2019, kdy musí být současně uhrazeny.

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 12. března 2018 do 26. března 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Únor
1
Nové výzvy na ochranu a péči o přírodu a krajinu a na zlepšení kvality prostředí v sídlech v OPŽP!

V rámci OPŽP došlo 1. února 2018 k otevření výzev pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, v rámci nichž bude možné podávat další žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o českou přírodu a krajinu, usnadní návštěvníkům její poznávání či zlepší vodní režim v krajině. Pro žadatele je připraveno celkem 830 milionů korun. Více informací k výzvám naleznete zde!

Příjem Žádostí o poskytnutí dotace probíhá u všech výzev shodně od 1. února 2018 do 4. dubna 2018!
Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
24
Harmonogram výzev na rok 2018 v OPŽP!

Na webových stránkách OPŽP byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2018, který je indikativním plánem pro vyhlášení výzev sloužícím k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat.

Výše uvedený harmonogram výzev naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
23
Rekordní zájem o dotace na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody v OPŽP!

SFŽP ČR uzavřel 18. ledna 2018 příjem žádostí ve výzvách č. 71 a 73 OPŽP, které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl velky zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci. Za tři měsíce obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 280 žádostí s požadavkem na dotace EU ve výši 10 miliard korun.

Všechny došlé Žádosti o poskytnutí dotace budou vyhodnoceny do konce června.
Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.