Reference

Křivsoudov - intenzifikace a modernizace ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na intenzifikaci a modernizaci ČOV v Křivsoudově byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“. V současné době jsou stavební práce na projektu dokončeny.

Kamenička - splašková kanalizace

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování splaškové kanalizace v Kameničce byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, SC 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Horní Pozovický

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění a rekonstrukci rybníka Horní Pozovický byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa a v rámci 159. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době je projekt dokončen.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Dolní Pozovický

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění a rekonstrukci rybníka Dolní Pozovický byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa a v rámci 159. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době je projekt dokončen.

Vodovod Želiv - Haštal - Brtná

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodovodu Želiv – Haštal – Brtná byla podána v rámci výzvy NPŽP 4/2019 – 1.6.B – Vodovody a kanalizace. V současné době jsou stavební práce na projektu ukončeny.

Kanalizace a ČOV Vřesník

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV Vřesník byla podána v rámci výzvy NPŽP 4/2019 – 1.3.C/D, 1.6.B II  – Vodovody a kanalizace. V současné době jsou stavební práce na projektu ukončeny.

Odbahnění a oprava vodní nádrže p.č. 542/5 v k.ú. Buková u Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění a opravu vodní nádrže p.č. 542/5 v k.ú. Buková u Třešti byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V současné době jsou práce na projektu dokončeny.

Splašková kanalizace a ČOV Smrčná

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování ČOV a kanalizace v obci Smrčná byla podána v rámci výzvy NPŽP 4/2019 – 1.3.C/D, 1.6.B II - Vodovody a kanalizace. V současné době jsou stavební práce na projektu ukončeny.

2023

ČOV a kanalizace Netvořice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování ČOV a kanalizace v Netvořicích byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

2020

Vratěnín - rekonstrukce horní a dolní návesní nádrže

Žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci horní a dolní návesní nádrže v obci Vratěnín byly podány v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

2019

Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Kladeruby nad Oslavou byla podána v rámci výzvy 8/2018 NPŽP, PO 1 – Voda, SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

2018

Obnova rybníka Budínka a revitalizace toku v k.ú. Dobronín

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu rybníka Budínka v obci Dobronín byla podána v rámci 93. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době je projekt dokončen.

ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Šebrov-Kateřina byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Vybudování vodovodu, Hrbov

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodovodu Hrbov byla podána v rámci 73. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.2, aktivita 1.2.2. – Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. V současné době je projekt dokončen.

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Splašková kanalizace a ČOV Zhoř

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Zhoř byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je jsou stavební práce projektu ukončeny.

5.1b Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor budovy ZŠ v městysu Stonařov byla podána v rámci 70. výzvy OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době je projekt dokončen.

5.1a Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor budovy ZŠ v městysu Stonařov byla podána v rámci 70. výzvy OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době je projekt dokončen.

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně ve městě Třešť byla podána v rámci 56. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. V sou­časné době je projekt dokončen.

Níhov - rekonstrukce vodní nádrže

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Níhov byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Kanalizace a ČOV Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Splašková kanalizace a ČOV Chvalatice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Vodovod Jezdovice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 43. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. V současné době je projekt dokončen.

Oprava a odbahnění rybníka p.č. 8/2 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Křelovice u Pelhřimova byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Biskupice-Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Biskupice-Pulkov byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Stříbrné hory byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Kanalizace a ČOV Jamné

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jamné byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Revitalizace toku Syrovický potok

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci Syrovického potoka v městyse Blížkovice byla podána v rámci 32. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2017

Obnova Ctidružického rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu Ctidružického rybníka v obci Ctidružice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor objektu OÚ Třesov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Chvalatice, rekonstrukce spodní výpusti a oprava břehového opevnění

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci spodní výpusti a opravu běhového opěvnění v obci Chvalatice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zdravotní středisko Stonařov, zateplení objektu a výměna oken

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Žirovnice, odkanalizování městské části Babory

Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace městské části Babory v Žirovnici byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování suché nádrže Boučí v obci Kojčice byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2016

Rekonstrukce návesního rybníka na p.č. 42 a st. 110, k.ú. Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci návesního rybníka v obci Třešť byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Zateplení ZŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ v obci KRalice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení objektu DPS Kralice nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu DPS v obci Kralice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.  V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2015

Realizace energetických úspor OÚ Pucov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor obecního úřadu v obci Pucov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Petrovice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění, opravu a výstavbu rybníků v obci Černičí byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení víceúčelové budovy Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení víceúčelové budovy v městyse Stonařov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2014

Revitalizace a obnova vodního koryta v k.ú. Okarec

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci a obnovu vodního korytu v obci Okarec byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na sanaci skalní stěny v městyse Vladislav byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor MŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor MŠ v obci Kralice nad Oslavou byla podána podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2013

Realizace energetických úspor DPS v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor DPS ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně na sídlišti ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení objektu základní a mateřské školy v Blížkovicích

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu základní a mateřské školy v městyse Blížkovice byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2012

Stavební úpravy kulturního domu v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na stavební úpravy kulturního domu ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2011

Oprava a odbahnění rybníka Přibylův

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Přibylův byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Odbahnění Vratěnínského rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění Vratěnínského rybníka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace rybníka Pivovárek

Žádost o poskytnutí dotace revitalizaci rybníka Pivovárek byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2010

Oprava a odbahnění rybníka Mašat

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Mašat byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace parku ZŠ v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci parku ZŠ ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka Valchař

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Valchař byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Odbahnění rybníka Korečník v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění rybníku Korečník ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2009

Úspora energií v zařízeních zřizovaných městem Třešť - Základní škola

Žádost o poskytnutí dotace na úspory energií základní školy ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace rybníka p.č. 54/1 v Čenkově

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci rybníka v Čenkově byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace údolní nivy Okareckého potoka, rybník Sen

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci údolní nivy Okareckého potoka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Vodní nádrž Nad Práchovnou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodní nádrže Nad Práchovnou byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.