Projektové a inženýrské služby

V rámci projektových a inženýrských služeb naší společnosti komplexně zpracujeme technickou projektovou dokumentaci vč. zajištění všech podkladů a stanovisek pro územní či stavební řízení. Při vlastní realizaci akcí dále působíme jako odborný dozor, přičemž vykonáváme především technický dozor investora (TDI) u jednotlivých projektů. V neposlední řadě pro Vás rádi zajistíme rovněž výpočty poplatků za odnětí ze ZPF.

V rámci výkonu technického dozoru investora zajišťujeme zejména:

 • protokolární předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby,
 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby,
 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby vč. zajištění zápisů z kontrolních dnů,
 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením,
 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb,
 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě,
 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo,
 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla,
 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli,
 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech,
 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla vč. účasti na kolaudačním řízení.