Kanalizace a ČOV Kojčice

Kanalizace a ČOV Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0425 IMG_0426 IMG_0423