Splašková kanalizace a ČOV Zhoř

Splašková kanalizace a ČOV Zhoř

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Zhoř byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je jsou stavební práce projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

IMG_0345 IMG_0348 IMG_0347