Vybudování vodovodu, Hrbov

Vybudování vodovodu, Hrbov

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodovodu Hrbov byla podána v rámci 73. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.2, aktivita 1.2.2. – Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_20190517_071622 IMG_20191119_074253 IMG_20200825_132622