Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0875 IMG_0874 IMG_0873