Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory

Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Stříbrné hory byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_20170920_101040 IMG_20170718_092251 IMG_20170920_100548