Reference

Kamenička - splašková kanalizace

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování splaškové kanalizace v Kameničce byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, SC 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Odbahnění a oprava vodní nádrže p.č. 542/5 v k.ú. Buková u Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění a opravu vodní nádrže p.č. 542/5 v k.ú. Buková u Třešti byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V současné době jsou práce na projektu dokončeny.

2020

Vratěnín - rekonstrukce horní a dolní návesní nádrže

Žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci horní a dolní návesní nádrže v obci Vratěnín byly podány v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

2019

Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Kladeruby nad Oslavou byla podána v rámci výzvy 8/2018 NPŽP, PO 1 – Voda, SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

2018

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Kanalizace a ČOV Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Kanalizace a ČOV Jamné

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jamné byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Stříbrné hory byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Oprava a odbahnění rybníka p.č. 8/2 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Křelovice u Pelhřimova byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Revitalizace toku Syrovický potok

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci Syrovického potoka v městyse Blížkovice byla podána v rámci 32. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2017

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor objektu OÚ Třesov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obnova Ctidružického rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu Ctidružického rybníka v obci Ctidružice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování suché nádrže Boučí v obci Kojčice byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Žirovnice, odkanalizování městské části Babory

Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace městské části Babory v Žirovnici byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Chvalatice, rekonstrukce spodní výpusti a oprava břehového opevnění

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci spodní výpusti a opravu běhového opěvnění v obci Chvalatice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2016

Zateplení objektu DPS Kralice nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu DPS v obci Kralice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení ZŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ v obci KRalice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Rekonstrukce návesního rybníka na p.č. 42 a st. 110, k.ú. Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci návesního rybníka v obci Třešť byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.  V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2015

Obrázek

K výkonu technického dozoru investora u projektu na výstavbu kanalizace a ČOV v obcích Čikov a Jasenice došlo v termínu 6/2014–12/2015. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

K výkonu technického dozoru investora u projektu na obnovu a rozšíření vodovodu v obci Veselá došlo v termínu 3/2014–3/2015. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení víceúčelové budovy Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení víceúčelové budovy v městyse Stonařov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění, opravu a výstavbu rybníků v obci Černičí byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor OÚ Pucov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor obecního úřadu v obci Pucov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Petrovice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

2014

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na sanaci skalní stěny v městyse Vladislav byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor MŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor MŠ v obci Kralice nad Oslavou byla podána podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2013

Zateplení objektu základní a mateřské školy v Blížkovicích

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu základní a mateřské školy v městyse Blížkovice byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství v centru městyse Stonařov

K výkonu technického dozoru investora u projektu na komplexní rekonstrukci veřejného prostranství v městyse Stonařov došlo v termínu 1–8/2014. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

K výkonu technického dozoru investora u projektu na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Úsobí došlo v termínu 6/2014–12/2015. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor DPS v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor DPS ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2011

Odbahnění Vratěnínského rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění Vratěnínského rybníka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace rybníka Pivovárek

Žádost o poskytnutí dotace revitalizaci rybníka Pivovárek byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka Přibylův

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Přibylův byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2010

Odbahnění rybníka Korečník v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění rybníku Korečník ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka Mašat

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Mašat byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2009

Vodní nádrž Nad Práchovnou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodní nádrže Nad Práchovnou byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Úspora energií v zařízeních zřizovaných městem Třešť - Základní škola

Žádost o poskytnutí dotace na úspory energií základní školy ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace rybníka p.č. 54/1 v Čenkově

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci rybníka v Čenkově byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.