Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Naše společnost se na projektu dále podílí manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.