Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Naše společnost se na projektu dále podílí manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.