Kanalizace a ČOV Kuroslepy

Kanalizace a ČOV Kuroslepy

Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Kuroslepy byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.